Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Telemark AS i 2021.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 135 534 206 561 4 372 6 663 - 34,4 %
Februar 149 662 219 080 5 345 7 554 - 29,2 %
Mars 247 128 179 003 7 972 5 774 38,1 %
1. kvartal 532 324 604 644 5 915 6 644 - 11,0 %
           
April 248 674 188 511 8 289 6 284 31,9 %
Mai 300 011 303 257 9 678 9 782 - 1,1 %
Juni 363 699 376 269 12 123 12 542 - 3,4 %
2. kvartal 912 384 868 037 10 026 9 539 5,1 %
1. halvår 1 444 708 1 472 681 7 982 8 092 - 1,4 %
           
Juli 552 457 522 217 17 821 16 846 5,8 %
August 401 581 384 228 12 954 12 394 4,5 %
September 285 055 297 523 9 502 9 917 - 4,2 %
3. kvartal 1 239 093 1 203 968 13 468 13 087 2,9 %
Sum akk. 2 683 801 2 676 649 9 831 9 769 0,6 %
           
Oktober 281 362 266 385 9 076 8 593 5,6 %
November   182 138   6 071 - %
Desember   188 472   6 080 - %
4. kvartal   637 167   6 926 - %
           
Sum året   3 313 946   9 054 - %

Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Telemark AS i 2020.

* Gjennomsnittlig trafikk pr. døgn siden åpning 2. desember 2019.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 206 561   6 663   - %
Februar 219 080   7 554   - %
Mars 179 003   5 774   - %
1. kvartal 604 644   6 644   - %
           
April 188 511   6 284   - %
Mai 303 257   9 782   - %
Juni 376 269   12 542   - %
2. kvartal 868 037   9 539   - %
1. halvår 1 472 681   8 092   - %
           
Juli 522 217   16 846   - %
August 384 228   12 394   - %
September 297 523   9 917   - %
3. kvartal 1 203 968   13 087   - %
Sum akk. 2 676 649   9 769   - %
           
Oktober 266 385   8 593   - %
November 182 138   6 071   - %
Desember 188 472 250 018 6 080 8 065* - %
4. kvartal 637 167 250 018 6 926 8 065* - %
           
Sum året 3 313 946 250 018 9 054 8 065* - %

Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Telemark AS i 2019.

* Gjennomsnittlig trafikk pr. døgn siden åpning 2. desember 2019.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar         - %
Februar         - %
Mars         - %
1. kvartal         - %
           
April         - %
Mai         - %
Juni         - %
2. kvartal         - %
1. halvår         - %
           
Juli         - %
August         - %
September         - %
3. kvartal         - %
Sum akk.         - %
           
Oktober         - %
November         - %
Desember 250 018   8 065*   - %
4. kvartal 250 018   8 065*   - %
           
Sum året 250 018   8 065*   - %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E18 Telemark AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E18 gjennom Telemark. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert